Jan D McGill

Global FinTechnologist, Start-up investor & Business Mentor. Jag kan tala lite Svenska! 我会说一点中文 (Wo hui shuo yi dian Zhong wen!)

×
twitter
facebook
linkedin